Presentado o IV Curso Nacional de Adestradores

A Federación española de surf presenta a IV edición do curso de nivel 1. Este curso, indispensable para subirse ao tren da profesionalización nas escolas de surf, facilita unha titulación aos monitores, técnicos ou adestradores, que será un dos requisitos básicos para que as escolas sexan recoñecidas como centros de ensino oficiais grazas ao seu caracter académico, contemplada dentro do sistema educativo o que a diferenza e desmarca claramente das anteriores titulacións, uns ensinos que estaban reguladas por normativas xeradas polas propias federacións ou escolas de adestradores, e que non tiñan validez académica ou profesional.

- Organiza: Federación Española de Surf

- Denominación: IV Curso Nacional de Adestradores de Surf e Bodyboard  - Nivel I -

- Ensino ofertado: Adestrador de Surf e Bodyboard - Nivel I - (Bloque Común, Específico e de Formación Práctica) *

* Para superar o nivel I é preciso superar os tres bloques (común, específico e práctico).

Requisitos de acceso:

• 16 anos cumpridos;

• Título de Graduado en Educación Secundaria ou equivalente a efectos académicos;

• Superar unha proba de carácter específico

Enviar documentación compulsada ás FES (ver data limite inscrición).

Proba de acceso:

En posición de partida, erguido e coa táboa de surf, ao sinal de saída se recorreran correndo 50m e entrarase ao mar onde haberá que coller unha onda coa táboa, marcando a dirección e deslizándose até o peche da mesma (espuma), para o que terá 5 intentos, habendo de regresar ao lugar de partida nun período menor a 15m.

Importante: A organización dispón de táboas de iniciación (6´8", 7´2" e 7´6") para realizar a proba pero recomenda aos alumnos/as que traian o seu propio material (principalmente o traxe de neopreno). Temperatura media do mar nestas datas: 12-14ºC.

Lugar:

a) Proba de Acceso:

- Lugar: Escaleira 10. Praia de San Lorenzo. Xixón ( Asturias )

- Data: 27 de Febreiro (para os que escollan a opción do Curso Completo), e o 3 de Abril de 2009

- Hora: 12:00 horas

b) Bloque Común (tres opcións):

- OPCIÓN 1: Bloque Común en Salón de actos do Centro Municipal Integrado do Chairo. C/ Río de Ouro, 37. 33.209 Xixón (Principado de Asturias)

- OPCIÓN 2: Bloque Común no teu CC.AA (Infórmache na Dirección Xeral de Deportes do teu CC.AA)

- OPCIÓN 3: Convalidación e/ou Homologación

c) Bloque Específico:

- Salón de actos do Centro Municipal Integrado do Chairo.

C/ Río de Ouro, 37. 33.209 Xixón (Principado de Asturias)

d) Bloque Práctico:

- Escolas homologadas asignadas pola federación

Prazos de inscrición :

a) Bloque Común (segundo a opción):

- OPCIÓN 1: Data límite 23 de Febreiro de 2009

- OPCIÓN 2: Infórmache na Dirección Xeral de Deportes do teu CCAA;

- OPCIÓN 3: Homologación e convalidación, deberán acreditar os estudos cursados co correspondente diploma ou certificado antes do 18 de Febreiro de 2009, no caso do Bloque Común e antes do 9 de Marzo no caso do Bloque Específico, á Federación Española de Surf.

b) Bloque Específico:

Data límite: 30 de Marzo de 2009


Prazas:

- Bloque Común: 35 alumnos

- Bloque Específico: 35 alumnos


Datas bloques:

- Bloque Común: 27, 28 de febreiro e 1, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21 e 22 de Marzo de 2009

- Bloque Específico: Do 3 de Abril ao 12 de Abril de 2009

- Bloque Práctico: Do 1 de Maio de 2009 ao 15 Setembro 2010


Horarios:

a) Bloque Común: Venres (17 a 21h), Sábados (9 a 13h / 15 a 19h) e Domingos (9 a 13h)

b) Bloque Específico: De 9:00 a 13:00h / 15:00 a 19:00h

c) Bloque Práctico: A convir coa Escola

Asistencia:

a) Bloque Común: Obrigatoria: O 15% de NON asistencia supón materia suspensa.

b) Bloque Específico: Obrigatoria: O 15% de NON asistencia supón materia suspensa.

c) Bloque Práctico: 150 horas


Probas extraordinarias:

a) Bloque Común: 28 de Marzo

b) Bloque Específico: 18 de Abril

c) Bloque Práctico: Certificado de prácticas de Escola Homologada: 150 horas


Matrícula:

a) Bloque Común: 295€

b) Bloque Específico: 495€

c) Bloque Práctico: Gratuíto


Modalidades de pago:

- Existen dous posiblidades: Curso Completo (790€); Curso Bloque Especifico (495€)

- Pago curso completo: 295€ antes do 23 de Febreiro e os restantes 495€ antes do 30 de Marzo de 2009.

- Pago Bloque Especifico: 495€ antes do 30 de Marzo.

- Transferencia Bancaria e indicar Nome e Apelidos do alumno/a

- Enviar comprobante de transferencia por correo electrónico ás FES antes do último día de inscrición.

Inscrición:

1.- Rexistrarse, se non o estás, na web FESurf.net e entrar como usuario.

2.- Encher e enviar FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN que se atopa no menú de usuario (á dereita) coa ligazón Quero formarme.

3.- Realizar transferencia bancaria á conta das FES anteriormente indicada

4.- Enviar comprobante da transferencia por correo electrónico a:

- ¿Que son os cursos de adestradores?

Tradicionalmente a formación de técnicos deportivos dependeu das federacións. Cada federación ofertaba os seus cursos, cunha gran variedade entre uns e outros deportes en canto a carga lectiva, obxectivos contidos, requisitos de acceso, avaliacións, niveis, etc. Ademais, todos estes ensinos estaban reguladas polas normativas xeradas polas propias federacións ou escolas de adestradores, e non tiñan validez académica ou profesional, salvo as exclusivamente determinadas por cada federación no seu ámbito de actuación.

Na actualidade esta situación modificouse. A pesar de que existen normativas anteriores que inciden na realidade actual, tomaremos como punto de partida o Real Decreto 1913/1997, de 19 de decembro, polo que se configuran como ensinos de réxime especial as conducentes á obtención de titulacións de técnicos deportivos, apróbanse todas as directrices xerais dos títulos e dos correspondentes ensinos mínimos.

A principal consecuencia da publicación deste Real Decreto é que os ensinos de técnicos deportivos contémplanse dentro do sistema educativo. Estes estudos teñen unhas características similares aos ciclos formativos da Formación Profesional específica, en canto á súa estrutura (grao medio e superior), requisitos de acceso e titulación.

Tamén se debe considerar que o establecemento destes novos títulos realízase por modalidades ou especialidades, é dicir, ademais do R.D. 1913/1997, cada modalidade debe contar coa regulación dos seus títulos. Na actualidade soamente están aprobados os correspondentes a montaña e escalada (R.D. 318/2000), deportes de inverno (R.D. 319/2000), fútbol e fútbol sala ( R.D. 320/2000), atletismo (R.D. 254/2004), balonmán (R.D. 361/2004) e baloncesto (R.D. 234/2005).

O resto de modalidades, mentres non se aproben as normas propias dos seus títulos, deben rexerse ao amparo da Orde ECD/3310/2002, a cal regula os aspectos curriculares, os requisitos xerais e os efectos da formación. Non se coñece cal é o ritmo con que se irán aprobando as normativas propias de cada modalidade (tal e como xa fixeron montaña e escalada, deportes de inverno, fútbol e fútbol sala, balonmán e baloncesto), pero aparentemente a "orde do período transitorio", será a normativa a aplicar na maioría de modalidades durante os próximos anos.

- ¿Como están xerarquizados?

Estes ensinos están jerarquizadas en tres niveis, nivel I, nivel II e nivel III, que se desenvolverán en tres cursos académicos. Os títulos serán equivalentes, para todos os efectos, aos correspondentes de grao medio e grao superior de Formación Profesional, aos que se refire o artigo 35.2 da Lei Orgánica 1/1990, de Ordenación Xeral do Sistema Educativo.

Os ensinos correspondentes ao grao medio organizaranse en dous niveis (nivel I e nivel II). Este curso que se corresponde co nivel I terá por obxectivo proporcionar aos alumnos os coñecementos e a capacitación básica para iniciar aos deportistas e dirixir a súa participación en competicións, garantindo a seguridade dos practicantes. O segundo nivel completará os obxectivos formativos previstos para o grao medio.

- ¿Cal é o obxectivo do devandito curso?

Esta titulación capacita ao alumno para:

a) Iniciar e perfeccionar a execución técnica e táctica dos deportistas.
b) Programar e dirixir o adestramento de deportistas e equipos.
c) Conducir e acompañar a individuos ou grupos durante a práctica deportiva.
d) Dirixir a deportistas e equipos durante a súa participación en competicións de nivel básico e de nivel medio.
e) Promover e participar na organización das actividades da súa modalidade ou especialidade deportiva.
f) Garantir a seguridade e en caso necesario administrar os primeiros auxilios.

- ¿Cal é a diferenza entre unha titulación oficial e as titulacións non oficiais?

Ao ser de carácter oficial terá validez en todo o territorio nacional e será de recoñecemento internacional.

O título de nivel I e nivel II será equivalente "para todos os efectos" aos correspondentes de grao medio de formación profesional.

O bloque común destes ensinos terá validez para calquera ensino do "período transitorio".

Cando estes ensinos superen o nivel III, e regúlense os seus ensinos mínimos, o título de Adestrador de Surf recollerase nun decreto específico de devandito deporte, permitindo así, unha vez obtido o título de Adestrador Superior o acceso directo aos estudos universitarios. 

Surf GZ é un xornal que promove e espalla a cultura da xente da praia en internet. Levamos traballando dende 2008 e xa publicamos máis de 5.000 novas de surf, longboard, ecoloxía, cultura, paddle surf e bodyboard. Moitas grazas pola túa visita.

Surf Galicia SurfGz.com

Usamos cookies

Usamos cookies no noso sitio web. Algúns deles son esenciais para o funcionamento do sitio, mentres que outros axúdannos a melloralo canda a experiencia do usuario (cookies de seguimento). Podes decidir por ti mesmo se queres permitir cookies ou non. Ten presente que se os rexeitas, é posíbel que non poida utilizar todas as funcionalidades do sitio.